Officers

Mitsuru Saito

Mitsuru Saito

Chairman and Representative Director

Satoshi Horikiri

Satoshi Horikiri

President, Chief Executive Officer and Representative Director

Mamoru Akaishi

Mamoru Akaishi

Director and Executive Officer

Sachiko Abe

Sachiko Abe

Director and Executive Officer

Yojiro Shiba

Yojiro Shiba

Outside Director

Yumiko Ito

Yumiko Ito

Outside Director

Tsukiko Tsukahara

Tsukiko Tsukahara

Outside Director

Takashi Nakamoto

Takashi Nakamoto

Director and Audit and Supervisory Committee Member

Yoshio Aoki

Yoshio Aoki

Outside Director and Audit and Supervisory Committee Member

Nobuko Sanui

Nobuko Sanui

Outside Director and Audit and Supervisory Committee Member

Ryuji Masuno

Ryuji Masuno

Outside Director and Audit and Supervisory Committee Member

As of March 28, 2024